Spis treści

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to jedna z ulg podatkowych przewidzianych w polskim prawie podatkowym. Daje ona możliwość odliczenia od przychodu objętego podatkiem dochodowym kosztów związanych z termomodernizacją budynku. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, obowiązujące dopiero od 2019 roku.

Pomimo tego, rozwiązanie szybko zyskuje na popularności. Z raportów publikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2021 roku z ulgi skorzystało 595 tysięcy podatników. Łączna kwota odliczeń wyniosła wtedy ponad 10 mld złotych. Należy pamiętać, że ulga termomodernizacyjna może być odliczania w ramach deklaracji podatkowej przez 6 kolejnych lat po realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Daje to możliwość skorzystania z ulgi również tym osobom, które osiągają stosunkowo niski dochód. Zwykle nie są one w stanie odliczyć odpowiedniej kwoty w ciągu jednego roku podatkowego.

Celem ulgi podatkowej jest zachęcenie właścicieli domów do modernizacji cieplnej budynków. Rządzący starają się przekonać społeczeństwo do wymiany źródła ciepła na tańsze i bardziej ekologiczne. Ma to związek z celami i priorytetami Unii Europejskiej, wynikającymi z narastającego kryzysu energetycznego. Analizy i opinie ekspertów wskazują, że ceny surowców energetycznych będą w kolejnych latach jeszcze wyższe. Z tego powodu należy spodziewać się też dalszego przyrostu inwestycji termomodernizacyjnych i dalszej popularyzacji ulgi podatkowej.

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna daje możliwość odliczenia od opodatkowanego dochodu wydatków poniesionych w związku z termomodernizacją. Rodzaje dopuszczalnych wydatków wymieniono w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na zestaw możliwych do odliczenia wydatków składają się m.in.:

 • Materiały budowlane wykorzystywane do ocieplenia ścian zewnętrznych, balkonów i fundamentów. Należy pamiętać, że w skład wydatków mogą wchodzić również zabezpieczenia przed wilgocią, jak różnego rodzaju masy uszczelniające.
 • Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
 • Źródło ciepła w postaci kotła gazowego kondensacyjnego wraz z akcesoriami i zestawem podłączeniowym. Na zestaw mogą składać się układ doprowadzający powietrze i odprowadzający spaliny, czyli w praktyce cały system kominowy.
 • Źródło ciepła w postaci kotła olejowego kondensacyjnego wraz z akcesoriami i zestawem podłączeniowym. Analogicznie do poprzedniego przypadku, można w tym przypadku odliczyć zakup systemu kominowego.
 • Źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe, z zastrzeżeniem, że musi on spełniać kryteria podane odpowiedniej dyrektywie Unii Europejskiej.
 • Źródło ciepła w postaci pompy ciepła. Tu należy wspomnieć, że dla ustawodawcy nie ma znaczenia, czy instalowany rodzaj urządzenia to pompa ciepła powietrzna, czy też urządzenie korzystające z kolektora gruntowego.
 • Zbiornik na gaz lub olej wykorzystywany do zasilania odpowiedniego rodzaju kotła.

 • Materiały budowlane związane z instalacją ogrzewania elektrycznego budynku, jak np. różnego rodzaju maty grzewcze i promienniki.

 • Kolektor słoneczny wykorzystywany do podgrzewania wody użytkowej.

 • Panele fotowoltaiczne wraz z falownikiem i niezbędnymi akcesoriami i zestawem podłączeniowym.

 • System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacja).

 • Okna i drzwi zewnętrzne (w tym drzwi garażowe) wraz z akcesoriami montażowymi.

Do wydatków odliczanych od dochodu zaliczysz też usługi związane z montażem powyższych urządzeń oraz przeprowadzenie audytu energetycznego i potrzebnej dokumentacji projektowej.

W szablonie PIT-O za 2022 rok, ulga termomodernizacyjna i jej kwota jest wpisywana w sekcji 6 części B.

W szablonie PIT-O za 2022 rok, ulga termomodernizacyjna i jej kwota jest wpisywana w sekcji 6 części B.

Jaką kwotę można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Kwota ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych w stosunku do podatnika. Oznacza tom że podatnik, który posiada kilka budynków, objęty jest takim samym limitem, jak właściciel pojedynczego domu. Pamiętaj, że limit dotyczy już sumy odliczanej od podatku, a nie samej kwoty wydanej na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Limit daje zatem możliwość odliczenia nawet sporego rozmiaru wydatków.

Przykład: jeśli w ramach inwestycji w nowe źródło ciepła i termomodernizację wydałeś 80 tysięcy złotych, a Twoje roczne dochody mieszczą się w ramach pierwszego progu podatkowego (12%), to od podatku możesz odliczyć 9 600 złotych. W przypadku gdy zaliczka na podatek dochodowy, który odprowadził w trakcie trwania roku Twój pracodawca, wynosi więcej niż kwota odliczenia, to po rozliczeniu rocznego PITu możesz spodziewać się zwrotu. Jeżeli zaliczka na podatek dochodowy wynosiłaby jednak mniej niż 9 600 zł, pozostałą kwotę możesz odliczyć natomiast w kolejnym roku.

Należy pamiętać, że kwotę ulgi termomodernizacyjnej oblicza się w oparciu o kwotę wydatków brutto, tj. wraz z podatkiem VAT. W ramach ulgi nie odliczysz jednak części wydatków, które zostały pokryte ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku modernizacji kotłowni i uzyskania dofinansowania na pompę ciepła, musisz je odjąć od kwoty inwestycji stanowiącej podstawę ulgi.

Dodatkowe przywileje i warunki

Limit kwotowy ulgi termomodernizacyjnej odnosi się do podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego. Oznacza to, że limit nie dotyczy samego samego budynku. W przypadku gdy właścicielem budynku są małżonkowie, kwota ulgi ulega podwojeniu. W takim przypadku maksymalny poziom odliczenia może sięgać aż 106 tys. złotych. Należy pamiętać, że zgodnie z opinią wielu ekspertów podatkowych, faktury dokumentujące poniesione wydatki wcale nie muszą być wystawione jednocześnie na obydwu małżonków.

Powinieneś też wiedzieć, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać nie tylko podatnicy objęci podatkiem dochodowym wg skali podatkowej (12% do poziomu 120 tys. złotych dochodu i 32% powyżej tego poziomu), ale również:

 • podatnicy opodatkowani wg 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy),
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie dokumenty są potrzebne przy rozliczeniu ulgi?

Zastosowanie ulgi termomodernizacyjnej wymaga udokumentowania poniesionych wydatków. Ministerstwo wyjaśnia, że dokumentem potwierdzającym zakup i montaż elementów instalacji grzewczej jest faktura VAT. Sprawa komplikuje się w przypadku gdy koszt montażu rozliczono z wykonawcą na podstawie umowy cywilno-prawnej (np. umowa zlecenie). W tym przypadku nie może ona niestety stanowić podstawy do odliczenia. Zdaniem ekspertów podatkowych, zastosowanie ulgi nie może być też poparte ratami kredytu. Dotyczy to również sytuacji, w której nawet całość zobowiązania stanowiła podstawę do sfinansowania inwestycji.

Trzeba też wiedzieć, że zastosowanie ulgi termomodernizacyjnej za dany rok podatkowy zależy od realizacji przedsięwzięcia w tymże roku. Do końca 2021 roku za datę poniesienia wydatku uznawało się dzień sprzedaży określony na fakturze VAT. Ten stan rzeczy został zmieniony 1 stycznia 2022 przez wprowadzenie reformy podatkowej, określanej jako “Polski Ład”. W rezultacie nowelizacji ust. 4 art. 26h ustawy o PIT, za datę poniesienia wydatku uznaje się datę wystawienia faktury. Nie ma w tym przypadku znaczenia kiedy nastąpiła faktyczna sprzedaż produktu lub realizacja usługi.

Przykład: jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zakończone 31 grudnia 2022 roku, a faktura za zrealizowaną usługę została wystawiona 1 stycznia 2023 roku, podatnik nie nabywa prawa do zastosowania ulgi podatkowej przy rozliczeniu PIT za 2022 rok. Taką możliwość uzyska dopiero przy rozliczeniu deklaracji podatkowej za rok 2023.