Najważniejsze informacje

Poniżej przedstawiamy najbardziej podstawowe i najistotniejsze informacje związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Ta część polityki jest możliwie zwięzła – szczegółowe informacje co do naszej działalności jako Administrator danych znajdują się w następnej sekcji Polityki. 

Administratorem jest: Enerad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych będą:

 1. gdy odwiedzasz naszą stronę internetową – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes administratora – tym interesem jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk, działania marketingowe, przeciwdziałanie naruszeniom prawa,
 2. gdy korzystasz z formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes administratora – tym interesem jest kontaktowanie się oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,
 3. jeżeli korzystasz z funkcjonalności składania zapytania na naszej stronie internetowej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie dla zawarcia lub wykonania umowy,
 4. gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie dla zawarcia lub wykonania umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli przetwarzanie jako obowiązek prawny – w szczególności w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes administratora – tym interesem jest dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami,
 5. jeżeli zapisujesz się na newsletter – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes administratora – tym interesem jest prowadzenie działań marketingowych.

Kontakt z nami:

 1. Listowny – przesyłany na adres ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa,
 2. E-mail –  biuro@enerad.pl.

Przekazywanie danych:

Dane przekazujemy podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, głównie informatyczne.

 

Informacje szczegółowe

W związku z działalnością Administratora w ramach serwisu enerad.pl przetwarzane są Twoje dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest, Enerad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488606, numer NIP: 7010405771, numer REGON: 147001920, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.

 

2. Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków:

 • pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@enerad.pl,
 • listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: Enerad Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

W Enerad wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Możesz skontaktować się z IOD, pod następującym adresem e-mail: iod@enerad.pl.

 

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od sytuacji opisanych poniżej:


Jeżeli odwiedzasz nasza stronę internetową https://proheat.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania strony,
 • monitorowania ruchu,
 • weryfikacji sposobu korzystania ze strony internetowej,
 • wyświetlania reklam i prowadzenia działań marketingowych,
 • ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących odwiedzin strony internetowej. Tymi danymi może być Twój adres IP lub rejestrowanie działań podejmowanych na stronie.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, wyświetlanie reklam, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.


Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego znajdującego się na naszych stronach internetowych lub wysyłasz nam wiadomość na podane w ramach stron adresy e-mail lub kontaktujesz się z nami listownie lub telefonicznie

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji w celu kontaktowania się z Tobą i wymiany wiadomości.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.

Jeżeli korzystasz z narzędzia złożenia zapytania, które znajduje się na naszej stronie internetowej lub korzystasz z innych usług, które świadczymy zgodnie z naszym regulaminem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania takiej usługi, w tym przekazania Ci informacji o najlepszych dostępnych dla Ciebie ofertach oraz odpowiadania na Twoje zapytania z tym związane, zgodnie z naszym regulaminem świadczenia usług.

W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.


Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu nawiązania współpracy lub jesteś już naszym Klientem, Dostawcą, Usługodawcą albo współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jeżeli kontaktujesz się z nami w nawiązania współpracy gospodarczej, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Jeśli jesteś już naszym kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania naszej umowy.

W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.


Jeśli jesteś osobą, która występuje w imieniu naszego Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (czyli podmiotu, która zawarł z nami umowę) i w związku z tym kontaktujesz się z nami, działając jako przedstawiciel Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (np. jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia oraz wykonania umowy pomiędzy nami a Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą.

Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy.


Gdy musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz ewentualnemu dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Przetwarzamy Twoje dane także w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, które stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora.


Jeżeli wchodzisz na nasz kanał na YouTube obserwujesz go lub reagujesz na nasze posty

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu monitorowania ruchu i prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług. W ramach tych portali społecznościowych możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem tych platform.

Dane związane z działalnością naszego kanału na YouTube i przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk i działań marketingowych.


Jeżeli rejestrujesz się do naszego newslettera

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłki newslettera.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie działań marketingowych i reklamowych, które następują za pomocą newslettera.

Administrator pragnie wskazać, że w celu przedstawienia oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, pozyskuje on zgody stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa. Zgoda na otrzymywanie wiadomości newsletter jest wymagana na podstawie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego właśnie w odniesieniu do wysyłki wiadomości marketingowych, takich jak newsletter.

 

4. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotom świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe:
  • Sysclay Sp. z o. o. (ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa),
  • Black Rack Sp. z o.o. sp. k. (Erazma Ciołka 17 lok.321/322, 01-445 Warszawa),
 • podmiotowi odpowiedzialnemu za wysyłkę newslettera – Freshmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ( 29 Listopada 155 C,
  31-406 Kraków),
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi księgowe,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne, marketingowe i usługi pośrednictwa płatności, a także zarządzającemu portalem społecznościowym YouTube – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii.

W związku z możliwością przetwarzania danych osobowych prze takie podmioty jak Google, Twoje dane osobowe mogą być przedmiotem transferu poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest program Data Privacy Framework, zatwierdzony przez Komisję Europejską.

 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wchodzisz:

 • Jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 14 miesięcy po jej opuszczeniu.
 • W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą poczty elektronicznej, poczty zwykłej lub telefonicznie – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy.
 • Jeżeli korzystasz z narzędzia umożliwiającego złożenie zapytania na naszej stronie – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 1 roku,
 • Jeśli nawiązałeś z nami współpracę gospodarczą i jesteś naszym kontrahentem lub przedstawicielem naszego kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 3 lat od zakończenia współpracy gospodarczej.

Jeżeli zarejestrowałeś się do newslettera – przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu aż wypiszesz się z naszej listy mailingowej lub do zakończenia prowadzenia przez nas działań promocyjnych zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:


Prawo dostępu

Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.


Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie ma to zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku nałożonego na administratora, wymagającego przetwarzania danych;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo żądania przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.


Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.


Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możliwość cofnięcia zgody dotyczy również przetwarzania danych osobowych w sytuacjach, gdzie pozostałe przepisy prawa wymagają zgody (np. w przypadku wysyłki komunikatów marketingowych na bazie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego).

 

7. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

 

Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

Cookie sesyjne: są przechowywane na urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania ze strony.

Cookie trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

Dodatkowo, pliki cookie dzielą się według następujących kategorii:

 • Techniczne pliki cookie – pliki te są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania strony internetowej. Pliki te mogą również wykrywać nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania strony i pomagać w naprawianiu błędów, jak również umożliwiają weryfikację zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód na inne pliki cookie. Zablokowanie ich może spowodować nieprawidłowe działanie strony.
 • Analityczne i statystyczne – te pliki cookie umożliwiają statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Umożliwiają one in. weryfikację ruchu na stronie internetowej, liczenie ilości wejść, mierzenie sposobu korzystania ze strony oraz analizę tego z jakich urządzeń i przeglądarek korzystają użytkownicy. W celu prowadzenia działań analitycznych korzystamy z narzędzi, takich jak Google Analytics. Narzędzia te mogą wymagać użycia plików cookie
 • Marketingowe – pliki cookie odpowiedzialne za prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, w szczególności związane z korzystaniem z usług Google Ads. Obejmują one również działania remarketingowe, tzn. zachęcanie użytkowników do ponownych odwiedzin naszej strony internetowej. Zgoda na wykorzystanie tych plików cookie pozwoli nam kierować do Ciebie reklamy, bazujące na podstawie Twoich wcześniejszych aktywności w ramach naszej stronie internetowej
 • Społecznościowe – to pliki cookie powiązane z portalami społecznościowymi, z których korzystamy, takimi jak Zaakceptowanie ich pozwoli na powiązanie Twojej wizyty na stronie z naszymi profilami w mediach społecznościowych.

Ze szczegółową informacją dotyczącą tego jakie pliki cookie mogą być zapisane na Twoim urządzeniu, możesz zapoznać się w ramach bannera z informacją o plikach cookie, który wyświetla się na stronie internetowej. Zawiera ona informację o konkretnych plikach cookie, ich przeznaczeniu oraz czasie, przez jaki będą przechowywane na Twoim urządzeniu.

Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.