Definicje

 1. Administrator danych osobowych – Asana Studio Jarosław Czulak z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 144, 43-392, NIP: 9372463882, zwana dalej Administratorem.
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://proheat.pl.
 3. Dostawca – osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo współpracujące z Administratorem, które zajmuje się instalacją urządzeń korzystających z energii odnawialnej lub pośredniczy w poszukiwaniu firmy świadczącej tego rodzaju usługi.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Serwisu.
 5. Formularz – umieszczony w ramach Serwisu formularz kontaktowy, umożliwiający wysłanie Zapytania.
 6. Zapytanie – zestaw wymienionych w Polityce prywatności danych pobranych i wysłanych przez Użytkownika poprzez Formularz, przekazanych następnie do wybranych Dostawców.
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138).
 8. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko lub identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu https://proheat.pl.
 2. Administratorem jest Asana Studio Jarosław Czulak z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 144, 43-392, NIP: 9372463882. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem https://proheat.pl są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone przez Administratora w następujących celach:

 1. W celach statystycznych i analitycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. W tym celu gromadzone i przetwarzane są dane takie jak: adres IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, czas rejestracji Zapytania, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, język i wersja przeglądarki internetowej Użytkownika. Dane będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w Serwisie wynoszącym 5 lat. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Umożliwienie skontaktowania się z Użytkownikiem – w tym celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które Użytkownik podaje w Formularzu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Umożliwienie udzielenia odpowiedzi na Zapytanie wysłane za pomocą Formularza  – w tym celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu oraz inne dane, które Użytkownik podaje w Formularzu. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzielaniu odpowiedzi Użytkownika na zadanie zapytanie za pomocą Formularza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Wykonanie usług wymienionych w Regulaminie Serwisu, w szczególności:
  • przyjęcie i udzielenie odpowiedzi na Zapytanie wysłane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza,
  • przypisanie Zapytania Użytkownika do oferty Dostawcy spełniającego określone kryteria,
  • skontaktowanie Użytkownika z wybranymi Dostawcami w celu przedstawienia oferty,
  • skontaktowanie się z Użytkownikiem w celu doprecyzowania Zapytania,
  • skontaktowanie się z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu,
  • pośrednictwo w kontaktowaniu Użytkownika z Dostawcami poprzez przekazanie Dostawcom danych z Zapytania,
  • umożliwienie wystawiania przez Użytkownika ocen i komentarzy dotyczących treści opublikowanych w ramach Serwisu.
  W tym celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu oraz inne dane, które Użytkownik podaje w Formularzu. Dane będą przetwarzane do momentu zakończeniu usług wynikających z Regulaminu Serwisu oraz po zakończeniu ich realizacji przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie realizacja Umowy i akceptacja Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Rozpatrywanie reklamacji – w tym celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, adres korespondencyjny oraz wszelkie inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie realizacja Umowy i akceptacja Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 6. Obrona przez roszczeniami – w tym celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, adres korespondencyjny oraz wszelkie inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Prowadzenie działań marketingowych Serwisu – w tym celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu oraz inne dane, które Użytkownik podaje w Formularzu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Prowadzenie badań statystycznych – w tym celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu oraz inne dane, które Użytkownik podaje w Formularzu. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ulepszaniu oferowanych produktów i usług. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego i przywrócenie ciągłości działania (np. tworzenie kopii zapasowych) – w tym celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu oraz inne dane, które Użytkownik podaje w Formularzu. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa Użytkowników i zachowania ciągłości usług wynikających z Regulaminu Serwisu. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 10. Gromadzenie danych nawigacyjnych i czynności podejmowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu – w tym celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu oraz inne dane, które Użytkownik podaje w Formularzu w powiązaniu z danymi o zachowaniu Użytkownika w ramach Serwisu (np. klikanych linkach). Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu i optymalizacji usług wynikających z Regulaminu Serwisu. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Skorzystanie z części usług wynikających z Regulaminu Serwisu wymaga od Użytkownika wypełnienia Formularza i przekazania za jego pomocą Zapytania.
 2. Danych osobowe przekazywane są przez Użytkownika dobrowolnie na podstawie jego zgody. Dane niezbędne do skorzystania z części usług świadczonych za pomocą Serwisu.
 3. Administrator może przekazać dane Użytkownika:
  • Dostawcom w celu świadczenia usług wynikających z Regulaminu Serwisu na podstawie zawartych umów o współpracy,
  • upoważnionym pracownikom i współpracownikom w ramach i w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych.
 4. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są także dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do prowadzenia aktywności marketingowych, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W tym przypadku możliwe jest, że Administrator nadal będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie,
 • jeżeli dane przetwarzane są za Twoją zgodą – Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Pliki cookies

 1. Witryny www używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarkę internetową. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje urządzenie, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych z Serwisu za pośrednictwem Formularza.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach Administrator dokonuje przy pomocy narzędzia Google Analytics, które pozwala na rejestrację zachowanie Użytkownika w Serwisie.
 4. Cookies identyfikuje urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, co pozwala na dopasowanie treści Serwisu do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia też odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard obsługi Serwisu, a zebrane dane są przez niego wykorzystywane w celu optymalizacji działań.
 5. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące typu plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z poszczególnych części Serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zachowanie i przywrócenie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową.
 7. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:
 8. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 9. Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni dbać o swoje Cyberbezpieczeństwo podczas korzystania z sieci Internet.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane w ramach Serwisu.
 2. Pytania związane z polityką prywatności są przyjmowane pod adresem email kontakt@proheat.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w polityce prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego.