Definicje

Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Administrator – firma Asana Studio Jarosław Czulak z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 144, 43-392, NIP: 9372463882.
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://proheat.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 4. Polityka prywatności – dokument określający zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, stanowiący część niniejszego Regulaminu.
 5. Usługa – nieodpłatna usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu, polegająca na:
  • udostępnieniu Użytkownikowi materiałów tekstowych i multimedialnych związanych z tematyką energii odnawialnej,
  • umożliwienie wysyłania Zapytań do firm zajmujących się instalacją urządzeń korzystających z energii odnawialnej,
  • umożliwienie wyszukania danych firm zajmujących się instalacją urządzeń korzystających z energii odnawialnej,
  • umożliwienie publikacji przez Użytkownika ocen i komentarzy dotyczących konkretnych producentów urządzeń korzystających z energii odnawialnej,
  • umożliwienie publikacji przez Użytkownika ocen i komentarzy dotyczących treści opublikowanych w Serwisie,
  • umożliwienie zapoznania się Użytkownika z rankingami i porównaniami opublikowanymi w Serwisie.
 6. Dostawca – osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo współpracujące z Administratorem, które zajmuje się instalacją urządzeń korzystających z energii odnawialnej lub pośredniczy w poszukiwaniu firmy świadczącej tego rodzaju usługi.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Serwisu.
 8. Formularz – umieszczony w ramach Serwisu formularz kontaktowy, umożliwiający wysłanie Zapytania.
 9. Zapytanie – zestaw wymienionych w Polityce prywatności danych pobranych i wysłanych przez Użytkownika poprzez Formularz, przekazanych następnie do wybranych Dostawców.
 10. Oferta – oferta handlowa przygotowania i przekazana Użytkownikowi przez Dostawcę, w odpowiedzi na Zapytanie.
 11. Ranking – umieszczone w ramach Serwisu klasyfikacje liczbowe, przyporządkowane do opisywanych producentów lub produktów.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) i określa m.in.:
  • rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://proheat.pl, a Administrator świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) jest Administrator.
 4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom korzystającym z Serwisu za jego pośrednictwem w formie, umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
 6. Wraz z akceptacją Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i zgadza się z jego warunkami.
 7. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu jest język polski.
 8. Użytkownik może korzystać z Serwisu i wysyłać Zapytania jedynie w imieniu własnym.
 9. Administrator nie jest stroną umowy pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą, z którego ten zdecydował się skorzystać w konsekwencji wysłania Zapytania i otrzymania Oferty.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności niewykonanie, nienależyte wykonanie i jakiekolwiek negatywne konsekwencje wynikające z umowy pomiędzy  Użytkownikiem i Dostawcą, z którego ten zdecydował się skorzystać w konsekwencji wysłania Zapytania i otrzymania Oferty.

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Posługując się opublikowanym w ramach Serwisu Formularzem, Użytkownik składa za pomocą serwisu Zapytanie.
 3. W celu umożliwienia przygotowania Oferty przez Dostawcę, Użytkownik przekazuje za pośrednictwem Formularza informacje dotyczące rodzaju sprzętu, którym jest on zainteresowany oraz nieruchomości, w której ma zostać przeprowadzona instalacja.
 4. W celu umożliwienia przekazania Użytkownikowi Oferty przez Dostawcę, Użytkownik przekazuje za pośrednictwem Formularza swój adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. W imieniu Użytkownika, Administrator przekazuje zebrane dane do wybranych Dostawców, którzy spełniają kryteria określone przez Użytkownika. Dane przekazane do Dostawców są podstawą do przygotowania Oferty.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji poprawności i prawdziwości danych zabranych przez Formularz, przed przekazaniem ich do Dostawców.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania do Dostawców zebranych przez Formularz danych w przypadku gdy:
  • kryteria określone przez Użytkownika nie są spełnione przez żadnego współpracującego z Administratorem Dostawcę,
  • wynik potwierdzonej weryfikacji poprawności i prawdziwości danych zebranych przez Formularz jest negatywny,
  • przeprowadzenie weryfikacji poprawności i prawdziwości danych zebranych przez Formularz nie jest możliwe.
 8. Akceptując zgody zawarte w Formularzu, Użytkownik wyraża zgodę:
  • otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora oraz Dostawców,
  • przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych.
 9. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia Usług, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Zebrane dane są przekazywane do Dostawców od chwili wysłania Formularza do chwili wybrania przez Użytkownika Dostawcy i przekazaniu tej informacji Administratorowi. W tym celu Użytkownik może skontaktować się z Administratorem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. W przypadku, o którym mowa w punkcie powyższym, Administrator archiwizuje zebrane za pomocą Formularza dane i zaprzestaje ich dalszego wysyłania do Dostawców.
 12. Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu poprzez wyrażenie komentarzy dotyczących opublikowanych w nim treści, przy czym Administrator nie zgadza się na komentarze niezgodne z obowiązującym prawem, w szczególności wprowadzające w błąd lub poświadczające nieprawdę.

Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów: urządzenie komputerowe z oprogramowaniem przeglądarki internetowej umożliwiającej pełne wyświetlenie i obsługę strony www.
 2. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL, szyfrowane za pomocą klucza opartego o metodę szyfrowania TLS.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga ponadto posiadania przez Użytkownika:
  • aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  • aktywnego numeru telefonu komórkowego.
 4. W celu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Serwisu Administrator zaleca Użytkownikom posiadanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.
 5. W przypadku wydania Serwisu w formie aplikacji w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne, zakres funkcjonalności Serwisu może zostać ograniczony w stosunku do funkcjonalności udostępnianych w podstawowej wersji Serwisu.

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z Serwisu, w szczególności wysłania Zapytania,
  • posługiwania się podczas korzystania z Serwisu tylko swoimi danymi, w szczególności w przypadku wysyłania Zapytania,
  • korzystania z Usług oferowanych przez Serwis wyłącznie do własnego użytku osobistego,
  • korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  • powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby narazić na odpowiedzialność prawną Administratora lub mogłyby wyrządzić mu szkodę,
  • stosowania oprogramowania antywirusowego,
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 3. Użytkownik ma prawo do nieograniczonej w czasie rezygnacji z Usługi.
 4. Rezygnacja Użytkownika z Usług może być przekazana Administratorowi w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator stara się zapewnić możliwie najwyższą jakość świadczonych Usług.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych przez sprzęt komputerowy lub inne urządzenia, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora. Administrator zastrzega sobie ma prawo zablokowania lub czasowego zawieszenia dostępu do Platformy na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem, jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie, w szczególności w zakresie wykorzystania opublikowanych w ramach Serwisu informacji do podjęcia decyzji o zakupie danego produktu lub skorzystania z Oferty danego Dostawcy.
 6. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym a Serwisem.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie dobrymi obyczajami.
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub modernizacji technicznej.

Ochrona danych osobowych

 1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz przetwarzaniem danych użytkownika reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

Prawo własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora.
 2. Nazwa i znak graficzny proheat.pl jest własnością Administratora i może być wykorzystywany jednie po uzyskaniu jego uprzedniej zgody.
 3. Serwis zawiera lub wykorzystuje materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe (np. poszczególnych producentów sprzętu) oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
 4. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jak również jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Administratora na zasadach ogólnych.

Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi zastrzeżenia co do funkcjonowania Serwisu i świadczenia Usług, w następujący sposób:
  • drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. kontakt@proheat.pl,
  • drogą ustną – poprzez wykonanie telefonu na numer Administratora, tj. 665 625 635.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę i przyczynę wystąpienia zdarzenia będącego podstawą złożonej reklamacji i przedmiot reklamacji. Reklamacja może zawierać także zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną.
 3. Administrator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu przez Administratora wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 4. W przypadku, w którym z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Administrator poinformuje o tym Użytkownika wskazując przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie Reklamacji, okoliczności wymagające wyjaśnienia oraz ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na Reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika listownie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na życzenie Użytkownika odpowiedź na reklamację może doręczyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik jako konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, tj. do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  • wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 7. Reklamacje dotyczące produktów lub usług świadczonych przez Dostawców powinny być składane bezpośrednio do Dostawców.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub ich interpretacji,
  • konieczności dostosowania Regulaminu do zmian wprowadzonych w Serwisie lub jego funkcjonalności,
  • konieczności sprostowania błędów lub doprecyzowania zapisów.
 2. Administrator powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Administratorowi przez Użytkownika. Użytkownik będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na warunki Usług, których świadczenie rozpoczęło się przed zmianą Regulaminu.
 3. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z Serwisu rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Ustawy prawo telekomunikacyjne.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023 roku.