Serwis Internetowy, działający pod adresem internetowym https://proheat.pl, jest prowadzony przez Enerad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488606, numer NIP: 7010405771, numer REGON: 147001920, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
   1. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu: Konsument, Przedsiębiorca Indywidualny lub Przedsiębiorca.
   2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadająca dodatkowe uprawnienia, wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 2020.02.21, Dz.U.2020.287 ze zm.).
   3. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach lub usługach Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych
   4. Serwis – portal internetowy pod adresem https://proheat.pl prowadzony przez Enerad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488606, numer NIP: 7010405771, numer REGON: 147001920, składający się z zespołu urządzeń informatycznych, w tym w szczególności oprogramowania, rozwiązań serwerowych i sprzętowych, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie z zasobów Serwisu przez Internet.
   5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i niebędąca Konsumentem, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
   6. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   7. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.
   8. Usługodawca – Enerad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488606, numer NIP: 7010405771, numer REGON: 147001920, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł opłacony w całości.
   9. Treści – wszelkie dane, produkty lub usługi dostępne w ramach Serwisu, w tym teksty, obrazy, filmy, transmisje na żywo, zamieszczone w ramach Serwisu,
   10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
   11. Zapytanie – element świadczonej przez Usługodawcę usługi, umożliwiający przekazanie przez Użytkownika kryteriów dotyczących określonego produktu lub usługi oraz otrzymanie w tym zakresie ofert od podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
  2. Niniejszy Regulamin został wprowadzony przez Usługodawcę w celu spełnienia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) i stanowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określającym zasady korzystania przez Użytkowników z zasobów Serwisu.
  3. Niniejszy Regulamin jest dokumentem regulującym prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy i stanowi wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami, korzystającymi z Serwisu. Założenie Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
  4. Serwis służy między innymi do:
   1. zapoznawania się z Treściami opublikowanymi w ramach Serwisu,
   2. składanie Zapytań dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Użytkowników będących Przedsiębiorcami, o których informacje dostępne są w ramach Serwisu,
   3. dostępu do materiałów stworzonych przez Usługodawcę lub osoby trzecie,
   4. publikowania przez Usługodawcę materiałów promocyjnych odnoszących się do danego Przedsiębiorcy lub jego produktów czy też usług,
   5. udostępniania usługi Newsletter na rzecz Użytkowników.
  5. Umowa jest zawierana w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. Zastrzeżenie właściwości prawa polskiego nie ma zastosowania wobec Użytkowników, wobec których przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulują tę kwestię odmiennie.
  6. Usługodawca wskazuje, że niektóre z postanowień niniejszego Regulaminu przyznają dodatkowe uprawnienia Konsumentom lub Przedsiębiorcom Indywidualnym. Jeżeli w niniejszym Regulaminie wskazano, że określone uprawnienia dotyczą Konsumentów lub Przedsiębiorców Indywidualnych, nie oznacza to, że prawa te przysługują również Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami albo Przedsiębiorcami Indywidualnymi.Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu jest Enerad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488606, numer NIP: 7010405771, numer REGON: 147001920, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.
  7. Szczegółowe dane teleadresowe Usługodawcy są następujące:
   1. Adres Usługodawcy: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa,
   2. Adres e-mail Usługodawcy: biuro@enerad.pl,
   3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 604 161 406.
  8. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą od poniedziałku do piątku w godzinach: 10-14.
  9. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisu art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne w postaci Newslettera. Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach lub usługach Usługodawcy, partnerów Usługodawcy lub innych informacji oraz danych prezentowanych w ramach Serwisu. Częstotliwość wysyłki Newslettera jak również zakres informacji, które są w nim zawarte, stanowi przedmiot decyzji Usługodawcy. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Newslettera. Zapis na Newsletter jest dobrowolny.
  10. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
  11. Przedstawiona w ramach Serwisu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego). Informacje o produktach lub usługach zamieszczone w ramach Serwisu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
  12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość świadczenia usług odpłatnie. W takim przypadku poinformuje o tym Użytkowników w ramach Serwisu, wskazując jednocześnie na zasady dokonywania odpłatności oraz zakres takich płatnych usług.
 2. Zapytania
  1. W ramach Serwisu Użytkownik może złożyć Zapytanie dotyczące nabycia produktów lub skorzystania z usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą, oferujących produkty lub usługi prezentowane i omawiane w Serwisie. Złożenie zapytania skutkuje otrzymaniem potencjalnych ofert od takich podmiotów współpracujących, wskazujących na możliwość skorzystania przez Użytkownika z produktów lub usług podmiotu współpracującego.
  2. W celu złożenia Zapytania Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza, w którym podaje szczegóły dotyczące określonego produktu lub usługi, której nabyciem jest zainteresowany oraz swoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu), jak również akceptacji postanowień Regulaminu. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik może również zapisać się na Newsletter.
  3. Oferty przesyłane są Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny przedstawicieli podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
  4. Usługodawca zastrzega, że ilość ofert uzależniona jest od warunków i wymogów określonych przez Użytkownika w ramach wypełnianego przez niego formularza. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, gdyby żaden z podmiotów współpracujących nie był w stanie złożyć oferty w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 3. Usługi reklamowe dla Przedsiębiorców
  1. Usługodawca może oferować Przedsiębiorcom dodatkowe usługi polegające na promocji i reklamowaniu ich usług oraz produktów w zamian za wynagrodzenie.
  2. Świadczenie usług wskazanych w pkt 1 Regulaminu następuje na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy Usługodawcą oraz Przedsiębiorcą.
  3. Usługodawca oznacza w sposób wyraźny Treści, które są publikowane w ramach Serwisu w związku z reklamowaniem usług lub produktów Przedsiębiorców.
  4. Niezależnie od usług reklamowych, Usługodawca może określić dodatkowe, szczegółowe warunki uznawania danego Przedsiębiorcy za mogącego się posługiwać statusem podmiotu akredytowanego przez Enerad. Akredytacja ma na celu potwierdzenie, że dany Przedsiębiorca jest rzetelnym podmiotem, pozytywnie ocenianym przez klientów oraz utrzymującym wysokie standardy w ramach swojej działalności. Akredytacja przyznawana jest po spełnieniu takich warunków przez Przedsiębiorcę. Usługodawca może cofnąć akredytację udzieloną danemu Przedsiębiorcy w sytuacji gdy przestanie on spełniać określone przez Usługodawcę warunki.
 4. Odstąpienie od Umowy
  1. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.
  4. Konsument i Przedsiębiorca Indywidualny mogą odstąpić od umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 5. Reklamacje
  1. Użytkownik może złożyć reklamację w sytuacji:
   1. nieprawidłowego działania strony internetowej Serwisu,
   2. innych nieprawidłowości związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, skutkujących niezgodnością z Regulaminem.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w pkt 8 Regulaminu lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, nazwę Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy), adres e-mail, opis wady lub sytuacji podlegającej reklamacji, żądanie Użytkownika.
  3. W przypadku gdy informacje zawarte w treści reklamacji są niekompletne i nie wystarczają do rozpoznania reklamacji, Usługodawca informuje Użytkownika o konieczności uzupełnienia treści zgłoszenia reklamacyjnego.
  4. Usługodawca rozpoznaje reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencyjny
  6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikami w celu badania satysfakcji Użytkownika związanej z korzystaniem z Serwisu. Wiadomość w tym zakresie zostaje przekazana na adres e-mail Użytkownika, podany w ramach Serwisu. Wzięcie udziału w badaniu jest dobrowolne.
 6. Polubowne sposoby rozwiązywania sporów
  1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z metod polubownego rozwiązywania sporów.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  3. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
   2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
   3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 889 866;
   4. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. Wymagania techniczne, przerwy techniczne
  1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie za pomocą odpowiednich, sprawnych urządzeń, spełniających wymagania techniczne określone poniżej:
   1. w przypadku wszystkich urządzeń:
    1. połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2 Mbps,
    2. powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania treści,
    3. włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej,
   2. w przypadku komputerów PC:
    1. posiadanie 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
    2. posiadanie procesora o prędkości min. 2.0 GHz,
    3. posiadanie systemu operacyjnego Microsoft 8 lub nowszej, zainstalowany komponent Microsoft PlayReady DRM, komponent Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy, DirectX 9.0c lub nowszy,
    4. Google Chrome 80 lub nowszy, lub Mozilla Firefox 90 lub nowszy,
    5. włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej,
   3. W przypadku urządzeń mobilnych:
    1. system operacyjny iOS 5 lub wyższy,
    2. system operacyjny Android OS 2.3 lub wyższy.
  2. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z istnieniem zagrożeń, takich jak aktywność przestępców internetowych, próby wyłudzenia danych lub środków płatniczych, wirusy oraz inne złośliwe oprogramowanie. W związku z tym Usługodawca zaleca, aby Użytkownik stosował adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia, takie jak:
   1. blokowanie dostępu do swojego urządzenia za pomocą hasła lub kodu PIN,
   2. posiadanie oprogramowania antywirusowego z zaktualizowaną bazą wirusów,
   3. posiadanie zaktualizowanego systemu operacyjnego,
   4. weryfikowanie czy Użytkownik podaje swoje dane osobowe na prawidłowej stronie internetowej, w szczególności poprzez sprawdzenie poprawności adresu URL oraz sprawdzenie, czy połączenie z daną stroną internetową jest szyfrowane.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo całkowitego zaprzestania świadczenia usług i tymczasowego uniemożliwienia dostępu do Serwisu z powodów technicznych lub organizacyjnych.
  4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowego zawieszenia świadczenia usług w celu dokonania okresowych przerw technicznych.
  6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby okresowe przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. Usługodawca planuje je w miarę możliwości na godziny nocne, a o terminie i przewidywanym czasie trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
  7. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, w szczególności nie mogli uzyskać dostępu do Treści.
  8. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu inny niż awaria techniczna.
  9. Usługodawca nie odpowiada za awarię techniczną lub błąd techniczny powstałe nie z jego winy.
 8. Spory
  1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  2. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami wynikłych z zawartej między nimi umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sporów pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, dla których sądem właściwym jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsze postanowienie nie wyłącza możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów.
 9. Ochrona prywatności
  1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.
  2. Serwis korzysta z plików cookies zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady ich używania oraz sposób rezygnacji przez Użytkownika z ich otrzymywania zostały opisane w treści polityki prywatności.
 10. Prawa autorskie i działania niedozwolone
  1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach Serwisu, a w szczególności: Treści, grafiki, publikacje, opisy, layout, stanowią utwory, chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do wskazanych utworów przysługują Usługodawcy lub jego podwykonawcom, autorom publikacji lub innym osobom trzecim, od których Usługodawca uzyskał licencję na ich wykorzystanie. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia utworów w ramach Serwisu.
  2. Poprzez uzyskanie dostępu do Treści Użytkownik nie nabywa praw autorskich majątkowych do utworów wchodzących w skład Treści. Użytkownik ma prawo do zapoznawania się z Treściami, dostępnymi w ramach Serwisu.
  3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych utworów możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa osobiste lub majątkowe do utworów i treści prezentowanych w Serwisie.
  4. Serwis oraz jego poszczególne elementy składowe stanowią utwór, które są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 ro prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.). Usługodawca oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Serwisu, w tym grafik, opisów, zdjęć produktów, materiałów handlowych i treści marketingowych, zawartości strony internetowej i kodu źródłowego strony przysługują Usługodawcy. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania lub kopiowania Serwisu oraz jego poszczególnych elementów jak i Treści, zamieszczonych w ramach Serwisu, chyba że takie uprawnienie wynika bezpośrednio z przepisów prawa.
  5. Usługodawca oświadcza, że akceptacja ani wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Użytkowników, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich.
  6. Wszelkie prawa majątkowe do Serwisu oraz jego elementów, wskazanych w ust. 1 oraz wszelkie prawa z nią związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Usługodawcy.
 11. Odpowiedzialność
  1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nienaruszający praw Usługodawcy i innych Użytkowników, w tym w szczególności do przeglądania zawartości Serwisu, zapoznawania się z zasobami czy też kontaktowania się z Usługodawcą, zarówno w celu korzystania z Serwisu jako Konsument jak i Przedsiębiorca Indywidualny oraz Przedsiębiorca.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy,
   2. powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych w jakimkolwiek miejscu Serwisu, w szczególności: naruszających prawnie chronione interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych, a także sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
   3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność lub dobra osobiste innych Użytkowników,
   4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, stanowiących nieuprawnioną ingerencję w system informatyczny Serwisu (w tym jego kod źródłowy oraz bazy danych), oraz działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu przez inne osoby, w tym w szczególności innych Użytkowników,
   5. użytkowania Serwisu oraz wszelkich materiałów i praw związanych z Serwisem zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   6. niewprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek, modyfikacji w ramach Serwisu oraz wszelkich materiałów i praw związanych z oprogramowaniem,
   7. niedokonywania lub umożliwiania dokonywania jakichkolwiek kopii Serwisu oraz wszelkich materiałów i praw związanych z Serwisem.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zablokowania dostępu do Serwisu w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub żądania organu administracji publicznej lub innego do tego uprawnionego lub sądu polskiego lub zagranicznego, albo też wiarygodnej wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, mogących powodować odpowiedzialność prawną (w szczególności cywilną lub karną) lub też mogąca prowadzić do naruszenia praw osób trzecich, do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z otrzymanym zawiadomieniem, żądaniem lub wiarygodną wiadomością.
  4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną względem podmiotów innych niż Konsumenci lub Przedsiębiorcy Indywidualni jest wyłączona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych umyślnie.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  2. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nową wersję Regulaminu, dochodzi do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami znajdującymi się na stronach Serwisu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
  4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 czerwca 2024 r.