Większość instytucji koordynujących wypłatę dofinansowań stosuje zabezpieczenie w postaci weksla in blanco. Jest to rodzaj weksla, który nie zawiera na samym początku części danych (w tym kwoty zobowiązania). W przypadku naruszenia przez Ciebie zasad programu (np. brak realizacji inwestycji) weksel będzie mógł wypełniony przez wierzyciela odpowiednią sumą. Ma to na celu umożliwienie szybszego wyegzekwowania środków w postępowaniu sądowym.